logo

Holzkraft 5053

Holzkraft 5053

Stofafzuiging

23/030

Stofzuiger 2-zak
- ref.: e/ddd/dc